شیلنگ پنوماتیک Shpi ،شیلنگ پنوماتیک CDC ، شیلنگ پنوماتیک مبرا،شیلنگ پنوماتیک پارکر